ElasticSearch ile aksyion loglama

Herkese selamlar,

Loglama denince modern teknolojilere bakınca akla ilk gelen ELK stack oluyor. E- ElasticSearch, L- Logstash, K-Kibana. Burada ElasticSearch bir NoSQL veritabanı, arama ve analiz motoru olarak görev alıyor. Logstash, aynı anda birden fazla kaynaktan veri alan, dönüştüren ve daha sonra Elasticsearch gibi bir stash-database’e gönderen, bir server‑side data processing pipeline olarak görev alıyor. Kibana ise Elasticsearch’te tutulan verileri çizelge ve grafiklerle görselleştirerek kullanıcaya sunmada görev alıyor. Detaylı bilgi ELK Stack.

Bu çalışmada ağırlıklı olarak ElasticSearch ve Kibana tarafını kullanıyor olacağız, Logstash gibi bir pipeline’a şu aşamada ihtiyacımız bulunmuyor. Ama mesela mikroservis bir mimaride farklı servislerden gelen logları merkezileştirmek istiyorsunuz. Asenkkron yapıda kuyruk mekanizaması kurgulayıp bu kuyruktan Logstash’e logları consume edebilir, logların aktığı piplineı merkezileştirebilir asenkron performans açısından faydalanabilirsiniz.

Bizim senaryomuz şöyle olacak : Login işlemleri yapılabilen bir web uygulaması olacak. Burada kitaplar listelenebilecek, detay görüntüleme ve kullanıcı kendi kütüphanesine ekleyebilmek için oturum açması gerekecek. Çünkü kullanıcı bilgileri ile loglar tutulacak. Admin olan kullanıcı ise kullanıcıların hangi kitapların detayına baktığı ve hangisini okumak için kütüphanesine eklediğini izleyebilecek. Web uygulaması bir Asp.NET Core MVC uygulaması olacak, Docker üzerinde de ayağa kaldırdığımız ElasticSearch ve Kibana olacak.

Öncelikle aşağıdaki komut ile default olarak Login-Register işlemini SqLite kullanarak yapan mvc template ile projemizi oluşturuyoruz. Proje oluştuktan sonra dotnet run ile projemizi ayağa kaldırıyoruz ve register-login sayfalarını default olarak geldiğini görebiliriz.

dotnet new mvc -n “LibraryJacob” -au Individual 
dotnet run

Projemizde kullanacağımız ElasticSearch ve Kibana’yı docker compose aracı ile her iki uygulamayı container yapıda ayağa kaldırıyoruz. Daha önce docker kurulu değilse şuradan indirip kurabilirsiniz. İki uygulamayı da docker hub’tan çekip ayağa kaldıracak docker-compose.yml adında yaml dosyasını oluşturabiliriz.

version: '2.2'

services:
 
 elasticsearch:
  container_name: elasticsearch
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.11.1
  ports:
  - 9200:9200
  volumes:
  - elasticsearch-data:/usr/share/elasticsearch/data
  environment:
  - xpack.monitoring.enabled=true
  - xpack.watcher.enabled=false
  - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
  - discovery.type=single-node
  networks:
  - elastic

 kibana:
  container_name: kibana
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.11.1
  ports:
  - 5601:5601
  depends_on:
  - elasticsearch
  environment:
  - ELASTICSEARCH_URL=http://localhost:9200
  networks:
  - elastic
 
networks:
 elastic:
  driver: bridge

volumes:
 elasticsearch-data:

Daha sonra aşağıdaki komut ile compose daki uygulamaları container olarak ayağa kaldırıyoruz. Ayağa kalkması için docker kurulu ve çalışıyor olması gerekiyor. Ayağa kalkan containerları VS Code’tan izleyebiliriz. Detaylı bilgi : https://code.visualstudio.com/docs/containers/overview

docker-compose up

ElasticSearch : http://localhost:9200/ , Kibana : http://localhost:5601/

Ortamlarımız hazır olduğuna göre geliştirmeye başlayabiliriz. Projemizde index (RDBMS-table) tanımı yapan, bu indexe kayıtlar atan, bu indexten arama yapan base bir ElasticSearchService oluşturuyoruz.

public abstract class ElasticSearchService<T> : IElasticSearchService<T> where T : BaseEntity
{
  private readonly ElasticClient _client;
  public ElasticSearchService(ElasticClientProvider provider)
  {
    _client = provider.ElasticClient;
  }

  public void CheckIndexExist(T logModel, string indexName)
  {
    var response = _client.Indices.Exists(indexName);
    if (!response.Exists)
    {
      _client.Indices.Create(indexName,
         index => index.Map<T>(
           x => x
           .AutoMap()
       ));
    }

  }

  public IEnumerable<T> All(string indexName)
  {
    return _client.Search<T>(search =>
      search.From(0).Size(1000).MatchAll().Index(indexName)).Documents;
  }


  public bool Delete(Guid id)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }

  public T Get(Guid id, string indexName)
  {
    var getResponse = _client.Get<T>(id, g => g.Index(indexName));

    return getResponse.Source;
  }

  public IndexResponse Save(T entity, string indexName)
  {
    CheckIndexExist(entity, indexName);

    var result = _client.Index<T>(entity, idx => idx.Index(indexName));
    return result;
  }
}

Base servisi kitap indexini kullanan BookServisi kullanacak. Ayrıca kullanıcların kitap aksiyonlarını da tutacağımız farklı bir index için de UserBookService kullanacak. Öncelikle BooksController altında elimdeki sample dataya sahip json dosyadan book adında index olarak ElasticSearch’e kaydeden bir method yazıyoruz. Kitapların kaydedildiği bir admin panel yapmadığım için kısayoldan bu yöntemi kullanıyoruz.

public IActionResult FillDataFromJsonToElastic()
{
  var books = new List<BookJsonModel>();

  using (StreamReader r = new StreamReader("books_new.json"))
  {
    string json = r.ReadToEnd();
    books = JsonConvert.DeserializeObject<List<BookJsonModel>>(json);
  }

  foreach (var item in books)
  {
    var bookModel = new Book(){
      Id = Guid.NewGuid(),
      Title = item.Title,
      Author = BookHelper.TitleNameSurname(item.Author),
      Genre = BookHelper.GenreUpperCase(item.Genre),
      SubGenre = BookHelper.GenreUpperCase(item.SubGenre),
      Publisher = item.Publisher,
      Page = item.Height
    };  

    var response = _bookService.Save(bookModel, _bookIndexName);
    if (!response.IsValid)
    {
      throw new Exception(response.OriginalException.Message);
    }  

  }

  var booksElastic = _bookService.All(_bookIndexName);
  return Json(booksElastic);
}

BooksController Index methodunda bu kitap listesini çekip listeliyoruz.

public class BooksController : Controller
{
  private string _bookIndexName;
  private string _userBookIndexName;
  private readonly BookService _bookService;
  private readonly UserBookService _userBookService;

  public BooksController(BookService bookService, UserBookService userBookService, IOptions<ElasticConnectionSettings> elasticConnection)
  {
    _bookService = bookService;
    _userBookService = userBookService;
    _bookIndexName = elasticConnection.Value.ElasticBookIndex;
    _userBookIndexName = elasticConnection.Value.ElasticUserBookIndex;
  }

  public IActionResult Index()
  {
    var books = _bookService.All(_bookIndexName);
    return View(books);
  }
}

Detail methodu ile kitap listesinde bir kitabın detaya gidilmesini sağlıyoruz. Ayrıca bu aksiyonu userbook indexine kaydetmek için [Atuhorize] attribute ile kullanıcı oturum açmış olması gerektiğini sağlıyoruz. Kullanıcı detaya girdiğinde detay aksiyonunu userbook indexine gönderiyoruz.

[Authorize]
public IActionResult Detail(Guid id)
{
  var book = _bookService.Get(id, _bookIndexName);
  var userBooks = _userBookService.SearchUserBooks(_userBookIndexName,User.Identity.Name).ToList();
  ViewData["AddedLibrary"] = userBooks.Any(s => s.Action == "AddMyLibrary" && s.BookTitle == book.Title) ? "1" : "0";

  if (book != null)
  {
    var userBookModel = new UserBookModel(){
      Id = Guid.NewGuid(),
      UserName = User.Identity.Name,
      BookTitle = book.Title,
      BookCategory = book.Genre,
      BookSubCategory = book.SubGenre,
      BookAuthor = book.Author,
      Action = "Detail",
      ActionDate = DateTime.Now
    };

    var response = _userBookService.Save(userBookModel, _userBookIndexName);
    if (!response.IsValid)
    {
      throw new Exception(response.OriginalException.Message);
    }

  }

  return View(book);
}

Kibana dev tools sekmesinden console’a ulaşıp aşağıdaki bir query yazdığınızda kaydın düştüğünü görebiliriz.

Detaya gidilip Add My Library’e tıklandığında ajax çağrısı ile arkada AddMyLibrary methodunu kullanarak userbook indexine bu kez AddMyLibrary aksiyonunu ekliyoruz. Aynı şekilde kibana console’da bu aksiyonu da görebiliyoruz.

[HttpPost]
[Route("addMyLibrary")]
public JsonResult AddMyLibrary(Guid bookId)
{
  AjaxResult result = new AjaxResult();

  var book = _bookService.Get(bookId, _bookIndexName);

  var userBookModel = new UserBookModel(){
    Id = Guid.NewGuid(),
    UserName = User.Identity.Name,
    BookTitle = book.Title,
    BookCategory = book.Genre,
    BookSubCategory = book.SubGenre,
    BookAuthor = book.Author,
    Action = "AddMyLibrary",
    ActionDate = DateTime.Now
  };

  var response = _userBookService.Save(userBookModel, _userBookIndexName);
  if (!response.IsValid)
  {
    result.IsSuccess = false;
    result.Message = response.OriginalException.Message;
  }
  else
  {
    result.IsSuccess = true;
    result.Message = "Added Your Library";
  }

  return Json(result);
}

Son olarak da Admin tarafında basit bir listeleme yapıyoruz. Bu listelemede userbook’taki tüm aksiyonları listeleyip datatable halinde gösteriyoruz. Tabi ki burada çeşitli filtreler kullanılabilir. Ben sadece index adına göre tüm kayıtları çektim, kullanıcı adına göre kitap ismine göre veya tarihe göre sorgu yazılabilir. Örneğin username e göre nasıl çekebiliriz.

public IReadOnlyCollection<UserBookModel> SearchUserBooks(string indexName, string userName)
{
  var response = _client.Search<UserBookModel>(s => s
          .Index(indexName)
          .From(0)
          .Size(1000)
          .Sort(st => st.Descending(p => p.ActionDate))
          .Query(q => q.Match(m => m.Field(f => f.UserName).Query(userName)))

  );
  return response.Documents;
}

Admin tarafı için tümünü listeliyoruz ve datatable ile şimdilik filtreleme işini yapabiliriz. Örneğin Manasa adlı eserde kim hangi aksiyonları almış öğrenebiliriz.

Ayrıca http://localhost:5601/app/management/kibana/indexPatterns yolu ile Kibana üzerinden ElasticSearch te var olan indexler üzerinden index pattern oluşturup, yine Kibana üzerinden Discover sekmesi ile bu indexte olup bitenleri grafiklerle izleyebilirsiniz.

Asp.Net Core MVC ile ElasticSearch kullanmayı ve kullanıcı aksiyonlarını loglayıp bu logları incelediğimiz bu yazının sonuna geldik.
Bir başka yazıda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla kalın.

Kaynak Kodlar :
LibraryJacob